ต้องการหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา CRRU LOAN เช็คหนี้ กยศ ด้วยเลขบัตรประชาชนและหากไม่จ่าย กยศ กี่ปีโดนฟ้อง

2020-05-02 0 Comments

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปลอดชำระหนี้ 2 ปีไม่มีดอกเบี้ย 

 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือจะเรียกง่ายๆ ว่ากู้เรียน ซึ่งตามที่รู้ๆกันก็คือเป็นเงินทุนสำหรับให้นักเรียน และนักศึกษาได้ยืมไปใช้ในการจ่ายค่าเล่าเรียนและเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าครองชีพขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เวลานั้นๆ โดยจะมีเงื่อนไขในแต่ละระดับชั้น หรือเหตุผลในการกู้เรียนที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  โดยมีหลายๆสถานศึกษาทั่วประเทศเปิดให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาตัวเอง และประเทศอีกด้วย

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ใครกู้ได้บ้าง

 1. นักเรียน นักศึกษาหรือผู้กู้ ที่ขาดแคลนเงินค่าเล่าเรียน ได้กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆในการศึกษา โดยมีรายได้ครอบครัวต่อปีเฉลี่ยไม่เกิน 360,000 บาท
 2. สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ศึกษาในวิชาที่กำลังขาดแคลน และสาขาวิชาที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน
 3. นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการกู้เงินเรียน จะต้องมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี
 4. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเรียนในสาขาวิชาหลัก

วิธีการทำเรื่องขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • ผู้กู้เงินเรียนจะต้องลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ e – Studentloan เพื่อรับรหัสผ่าน ตรงนี้ยังไม่ต้องระบุสถานศึกษาของผู้กู้
 • ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้สถานศึกษา ณ ขณะนั้น เช่น ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก็ยื่นเรื่องกับ CRRU LOAN  
 • สถานศึกษาทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียน
 • สถานศึกษาทำการบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี
 • สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้เงินเรียน
 • ผู้กู้เงินเรียนทำสัญญากู้ยืมเงิน
 • สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาของผู้กู้
 • ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เกี่ยวกับการศึกษา
 • สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม
 • สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนของผู้กู้ ให้เสร็จสิ้น
 • สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนให้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามเพื่อรับการพิจารณาเงินกู้และอนุมัติ

การชำระเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 1. เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีระยะปลอดหนี้ต่ออีก 2 ปี หลังจากจบการศึกษา
 2. กรณีผู้กู้เงินเรียนยังอยู่ระหว่างการเรียน แต่ไม่ได้กู้เงิน กยศ. แล้ว นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามทราบทันที ซึ่งถ้าไม่มีการแจ้งให้ธนาคารทราบ จะถือว่าครบกำหนดระยะปลอดชำระหนี้ จากนั้น 2 ปี
 3. กรณีที่เมื่อครบกำหนดปลอดชำระหนี้แล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถจะขอผ่อนผันได้
 4. ผู้กู้สามารถจะชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด หรือในช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ปี โดยที่ผู้กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย